:: ยินดีต้อนรับสู่ ธรรมะเเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ ซึ้งถึงใจ ธรรมะแบบง่าย ๆ ธรรมะเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ธรรมะเป็นเรื่องสนุก :: ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ กระดานสนทนา ธรรมะช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติอต่อนิมนต์พระวิทยากร
หน้าแรก ประวัติ กิจกรรม ห้องภาพ สนทนา ธรรมะ ช็อป ตารางกิจกรรม ผลงานธรรมะเดลิเวอร์รี่ ติดต่อนิมนต์พระวิทยากร
ขันธ์ห้า" .. คือ รูปกับนามนี้
ต้นหาย กำไรสูญ
@คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต@
ดูทั้งหมด >>
.
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
  ดูทั้งหมด >>
 
กระดานสนทนา
ติดต่อพระมหาสมปอง ผ่าน Facebook
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ธรรมะเดลิเวอรี่
ธรรมะไทย
ธรรมะคิด
ธรรมะฟังง่าย คลายความทุกข์
ท่องเที่ยวไทย
คนเขียนเว็บ
ลิ้งธรรมะเดลิเวอรี่
 
 

ศรัทธาความเชื่อ
ฉันปฏิญาณว่า ฉันมีความเชื่ออย่างพุทธมามกะ ซึ่งอาจจะแตกต่าง จากความเชื่อของชนเหล่าอื่น ความเชื่อของพุทธมามกะ นั้นคือ

๑) พุทธมามกะ เชื่อโดยตรงต่อเหตุผล

และด้วยความเป็นผู้อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผล ข้อนี้ย่อมทำให้ความเชื่อของฉันมี พอเหมาะพอสม ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และเคียงคู่กันไปกับปัญญา

พุทธมามกะ ถือกันเป็นแบบฉบับว่า การเชื่องมงาย เป็นสิ่งที่น่าอับอายอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจุดรวมแห่งความนับถือของพุทธมามกะนั้น เป็นผู้ที่รู้และดำเนินไปตามหลักแห่งการใช้เหตุผล จึงเป็นผู้กำจัดความงมงายของโลก


๒) พุทธมามกะ เชื่อว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้บ่มพระองค์เอง มาเป็นเวลาเพียงพอ จนสามารถลุถึงด้วยพระองค์เอง และทรงชี้ทางให้มนุษย์ มีความสะอาด ความสว่างและความสงบเย็น ได้จริง

เมื่อได้ พิจารณาดูประวัติแห่งคำสอน และการกระทำของพระองค์แล้ว คนทุกคน แม้กระทั่งผู้ที่ไม่นับถือพระองค์ ก็ย่อมเห็นได้ทันทีว่า พระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ ด้วยความสะอาด ความสว่าง และความสงบถึงที่สุด จนสามารถสอนผู้อื่นในเรื่องนี้ ธรรมะ ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุนั่นเอง ทำพระองค์ให้ได้นามว่า พระพุทธเจ้า


๓) พุทธมามกะ เชื่อว่า พระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุและนำมาสอนนั้น คือความจริงอันตายตัวของสิ่งทั้งปวง อันมีอำนาจที่จะบันดาลสิ่งทั้งปวงให้เป็นไปตามกฏนั้น และโดยเฉพาะที่มีค่าต่อมนุษย์มากที่สุด ก็คือ กฏความจริง ที่รู้แล้ว สามารถทำผู้นั้นให้ปฏิบัติถูกในสิ่งทั้งปวง และพ้นทุกข์สิ้นเชิง พระธรรมนี้มีอยู่สำหรับให้มนุษย์เรียนรู้และทำตามจนได้รับผลจากการกระทำ เป็นความพ้นทุกข์สิ้นเชิง ทั้งทางกาย และทางใจ


๔) พุทธมามกะ เชื่อว่า พระสงฆ์ คือบรรดามนุษย์ที่มีโชคดี มีโอกาสก่อนใครในการได้รู้ ได้ปฏิบัติ และได้รับผลของการปฏิบัติในพระธรรม ถึงขนาดที่พ้นจากทุกข์ยิ่งกว่าคนธรรมดา ด้วยความแนะนำของพระพุทธเจ้า

พระสงฆ์ จึงเป็น ผู้ที่ควรได้รับการนับถือ และถือเอาเป็นตัวอย่างและเป็นที่บำเพ็ญบุญของผู้ที่ประสงค์จะได้บุญ ใครๆ ก็อาจเป็นพระสงฆ์ที่แท้จริงได้ ไม่ว่า ชายหญิง บรรพชิต หรือฆราวาส เด็ก หรือผู้ใหญ่ มั่งมี หรือ ยากจน คนเป็นพระสงฆ์ได้ด้วยการประพฤติและการบรรลุธรรมที่มีอยู่ในตัวเขา ไม่ใช่เพราะการเข้าพิธี หรือ การเสกเป่า ต่างๆ


๕) พุทธมามกะ เชื่อว่า โลกนี้ไม่มีบุคคลใดสร้าง หรือ คอยบังคับให้เป็นไป

หากแต่เป็นสิ่งที่หมุนเวียนไปเอง ตามกฏของสังขารธรรม คือ กฏธรรมชาติ อันประจำอยู่ในส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลก มันเป็นกฏธรรมดา หากแต่ว่า มีบางสิ่งบางอย่าง ลึกลับซับซ้อน ประณีต และมหัศจรรย์พอที่จะทำให้คน บางพวกหลงไปว่า มีผู้วิเศษคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆ

เมื่อมนุษย์เรามีความรู้เท่าทัน ความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้ได้มากเพียงใด ก็สามารถปรับปรุงตนเองให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นหรืออยู่กันได้ด้วยความผาสุกมากเพียงนั้น ไม่ต้องมีคัมภีร์ ซึ่งอ้างว่าส่งมาจากสวรรค์ คงมีแต่คัมภีร์ ที่คนผู้เข้าถึงธรรมะแล้ว รู้เห็นได้อย่างไร ก็บอกไปอย่างนั้น จนผู้อื่นสามารถเข้าถึงธรรมะได้ อย่างเดียวกันก็พอแล้ว เราเรียกคนเหล่านั้นว่า
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย


๖) พุทธมามกะ เชื่อว่า มนุษย์แต่ละคนล้วนมีกรรม หรือการกระทำของตนเอง เป็นเครื่องอำนายความสุข และความทุกข์ แล้วแต่ว่าเขาได้ทำไว้อย่างไร

ในขณะที่แล้วมา ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง เป็นเครื่องปรุงแต่งตัวเอง บังคับความเป็นไปของตัวเองโดยเด็ดขาด จนกล่าวได้ว่าเรามีกรรมนั่นแหละเป็นตัวเราเอง ถ้าเขาอยากมีหรืออยากอยู่ในโลกที่งดงาม เขาก็ต้องทำกรรมดีโดยส่วนเดียว ถ้าเขาเบื่อต่อการเป็นอยู่ในโลกทุกๆ แบบ เขาก็มีวิธีทำให้จิตใจของเขาสูงพอที่จะไม่ทำอะไรๆ ให้เป็นกรรม อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาได้ และอยู่เหนือกรรม โดยประการทั้งปวง ผู้ที่ทำกรรมชั่วไว้ จักต้องได้รับโทษ หรือมีการทำคืนที่สมควรแก่กันเสียก่อน จึงจะพ้นจากกรรมชั่วนั้น เว้นเสียแต่ เขาได้ทำกรรมดีไว้มากอีกทางหนึ่ง ถึงกับช่วยให้เขามีจิดใจสูง พ้นอำนาจของกรรมไปเสียก่อน ที่มันจะให้ผลได้


๗) พุทธมามกะ เชื่อว่า ตัวแท้ของศาสนานั้น คือ ตัวการกระทำที่ถูกต้องตามกฏแห่งความจริง จนได้รับผลของการกระทำเป็นความสะอาด ความสว่าง และความสงบจริงๆ หาใช่เป็นเพียงคัมภีร์ หรือคำสั่งสอน หรือการสวดร้องท่องบ่น วิงวอน บวงสรวงไม่

พุทธมามกะ มีศาสนาของตนๆ อยู่ที่ กาย วาจา ใจ อันสะอาดของตนเอง ความสะอาด ความสว่าง และ ความสงบ นี้ คือ ความหมาย อันแท้จริงของคำว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งที่แท้ ทั้งสามองค์ เป็นองค์เดียวกัน พุทธมามกะ จึงทำใจของตน ให้ปักดิ่ง ลงที่ความสะอาด ความสว่าง และความสงบ เท่านั้น ทั้งหมดนี้ คือ ความเชื่อ ๗ ประการ ของพุทธมามกะพุทธทาสภิกขุ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๙๘
หนังสือใหม่ล่าสุด
หนังสือใหม่ล่าสุด
ประวัติ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ประวัติ พระอาจารย์สมพงษ์
ประวัติพระอาจารย์วรวัฒน์  วรวฑฺฒโน
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นำธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ญาติโยมที่นครเบอร์ลิน
ธรรมะเดลิเวอรี่ สู่ ประเทศการ์ตา
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พระมหาสมปอง บริจาคเงินช่วยเหลือญี่ปุ่น
โครงการดีๆ ธรรมะเดลิเวอรี่
Suzuka Japan 2011
Osaka Japan2011
ชมสถานที่ต่างๆญี่ปุ่น กับพระมหาสมปอง
เมืองเกียวโต กับพระมหาสมปอง
เมืองโอซากากับพระมหาสมปอง
เมืองวากายามา กับพระมหาสมปอง
ติดต่อธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ (ลูกศิษย์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)

---------------------------------------------------------
(พระอาจารย์เฉลิม พฺรหฺมโชโต(ศรีปรัง) 

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.อุบลราชธานี
วัดมงคลโกวิทยาราม(ปากห้วยวังนอง) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร 0895222101

---------------------------------------------------------

(พระอาจารย์นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน(วันณา))

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ขอนแก่น 
วัดประทุมคงคา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๘๕๐-๑๓๓๙ 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์สุรเดช วงค์ฝั้น)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.ลำปาง
วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ติดต่อบรรยายธรรมมะได้ที่ 089-5565312 

-----------------------------------------------------------
(พระอาจารย์อภินันท์ กุลโกธา)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
สำนักงานเจ้าคณะตำบลสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๘๒-๘๙๗ 


--------------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ฐิติชโยกรณ์ สุขเจริญ)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครสวรรค์
141 ม2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 
โทร. 0862032350

-------------------------------------------------------

(พระอาจารย์ตัวกลม อารมณ์ดี)

ธรรมะเดลิเวอรี่จูเนียร์ จ.นครราชสีมา
วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๔๔๐๔๔,๐๘-๓๗๓๗-๙๒๖๘

--------------------------------------------------------------
พระอาจารย์สุธีลักษณ์ สุทฺธิเมธี วัดป่าอุทุมพร อ.ภูกระดึง จ.เลย ๐๘๙๗๔๖๐๓๗๗

------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานธรรมะเดลิเวอรี่(กรุงเทพมหานคร)
โทร. 085-805-4638 086-055-7113 086-321-2999

Copyright© dhammadelivery.com
Design and Develop by Bangkok idea design